INTERNETOWY   SKLEP  MEBLOWY   MEBLENAJTANIEJ .PL    
meble pokojowe, kuchenne, sypialnie, garderoby tel. 508 101 848
w godz. 8.00 - 20.00


REGULAMIN SKLEPU

 • §1
  Definicje

  Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu „Meblenajtaniej.pl" nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego tre¶ci maj± następuj±ce znaczenie:
  1. Właścicielem strony internetowej Meblenajtaniej.pl jest firma AGATHOS zarejestrowana w Urzędzie Gminy Warszawa Bielany pod numerem 1791, numerze regon 012086819 oraz numerze NIP: 118-002-82-70.
  2. Sklep -Meblenajtaniej.pl placówka prowadzona przez firmę AGATHOS przy Al.Reymonta 21 w Warszawie.
  3. Sprzedawca -Firma AGATHOS Sławomir Gontowski, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa.
  4. Produkt – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
  5. Kupujący – osoba:
  1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepów,
  2. składająca zamówienie na produkty znajduj±ce się w ofercie Sklepów,
  3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
  6. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupuj±cego oferta w rozumieniu (art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu.
  7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmuj±ca się obsług± Zamówień składanych przez Kupuj±cych.
 • §2
  Informacje ogólne
  1. Regulamin normuje warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupuj±cego za po¶rednictwem Sklepu.
  2. Kupuj±cym może być tylko i wył±cznie:
  1. Osoba fizyczna maj±ca pełn± zdolno¶ć do czynno¶ci prawnych,
  2. Osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadaj±ca osobowo¶ci prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolno¶ć do czynno¶ci prawnych.
  3. Zamówie
  nia s± realizowane przez Sprzedawcę na terenie Polski.
 • §3
  Procedura składania Zamówień

  1. Zamawianie towaru można złożyć osobi¶cie w sklepie podczas spotkania z konsultantem, telefonicznie lub poczt± e-mailow±: biuro@meblenajtaniej.pl
  2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub poczt± elektroniczn± w ci±gu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwo¶ci potwierdzenia zamówienia z winy kupuj±cego (np. błędny numer telefonu) w ci±gu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
  3. Z chwil± potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.meblenajtaniej.pl i Nabywc± umowy sprzedaży towaru.
  4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczno¶ci uzyskania jego podpisu.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w±tpliwych lub zawieraj±cych niekompletne dane.
 • §4
  Warunki realizacji Zamówienia

  1. Wszystkie ceny Produktów podawane s± w złotych polskich i zawieraj± podatek VAT.
  2. Każdy Produkt ma okre¶lon± dostępno¶ć. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza okre¶lony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupuj±cym nowego terminu realizacji lub zmiany. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupuj±cego jest niedostępny, Sprzedawca najpóźniej w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupuj±cego.
 • §5
  Terminy realizacji Zamówienia

  1. Sprzedawca o¶wiadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest od dostępno¶ci towaru w magazynie producenta i ustalany po weryfikacji dostępno¶ci towaru. Czas realizacji z reguły wynosi około 1-5 tygodni.
 • §6
  Sposób płatno¶ci

  1. Klient po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma możliwo¶ć płacenia gotówk± przy odbiorze lub przelewem za meble. Wpłata zadatku : na meble pokojowe: w wysoko¶ci 10 % - 45 % warto¶ci zamówienia, meble kuchenne 30-45%. Kwota ta jest podawana przy potwierdzaniu zamówienia. Wpłaty należy wysyłać na konto sklepu: Bank: MBANK. nr konta: 17 1140 2004 0000 3802 7647 4400.
  2. Po przelaniu kwoty na nasze konto prosimy o przesłanie e-maila z informacj± o dokonaniu takiej transakcji. Pieni±dze prosimy przelewać dopiero po uzgodnieniu z konsultantem
  3. Dopłata następuje w chwili odbioru towaru (dotyczy terenu Warszawy), zaraz po sprawdzeniu zgodno¶ci zamówienia przez Nabywcę. Przy wysyłce w Polskę po ustaleniu szczegółów dotycz±cych zamawianych mebli wpłacaj± Państwo na konto sklepu cał± kwotę (+cena transportu) za meble. W przypadku wpłaty zadatku i zrealizowaniu zamówienia przez producenta, dopłata powinna nast±pić w ci±gu 48 godzin po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu zamówienia. Po zaksięgowaniu dopłaty następuje wysyłka towaru i dostawa przez firmę kuriersk±, na wskazany przez klienta adres (dotyczy terenu Polski).
 • §7
  Dostawa Produktów

  1. Kupuj±cy składaj±c Zamówienie jest uprawniony do wyboru następuj±cych sposobów odbioru Produktów:
  1. Odbiór osobisty: Warszawa -Al. Reymonta21, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8-20
  2. Dokonywany przez samochód Sprzedawcy lub firmy kurierskiej.
  3. Podane ceny nie obejmuj± kosztu wniesienia Produktów do lokalu Kupuj±cego, który dokonuje tych czynno¶ci we własnym zakresie lub ustala indywidualnie z kierowc±.
  4. Kupuj±cy, przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin Produktów, celem stwierdzenia czy s± one zgodne z Zamówieniem i czy nie posiadaj± zewnętrznych uszkodzeń opakowania.
 • §8
  Biuro Obsługi Klienta

  Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowi±zki zwi±zane z realizacj± Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupuj±cych Zamówienia.
  Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe: Kontakt telefoniczny pod numerami: stacjonarny- 226691434, tel komórkowy:508101848
  Kontakt za pośrednictwem poczty email: biuro@meblenajtaniej.pl
 • §9
  Odst±pienie od umowy

  1. Klient może odst±pić od umowy (nie dotyczy towarów wykonanych na zamówienie dla konkretnego klienta) bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj±tkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odst±pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie o¶wiadczenia przed jego upływem.
  2. Aby skorzystać z prawa odst±pienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odst±pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o¶wiadczenia – za pomoc± pisma wysłanego poczt± na adres: AGATHOS Al. Reymonta 21, 01-801 Warszawa lub poczt± elektroniczn± na adres: biuro@meblenajtaniej.pl
  3. W razie odst±pienia od umowy umowa jest uważana za niezawart±, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowi±zań. To, co strony ¶wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarz±du, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nast±pić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odst±pienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpo¶rednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.
  4. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa. UWAGA: Nie przyjmujemy przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
  5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatno¶ci, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyj±tkiem dodatkowych kosztów wynikaj±cych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostan± niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odst±pienia od niniejszej umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatno¶ci do czasu otrzymania Zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależno¶ci od tego, które zdarzenie nast±pi wcze¶niej. Zwrot płatno¶ci zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatno¶ci, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwi±zanie.
  6. Zwracane Rzeczy musz± być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniaj±cy brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta w czasie jego realizacji (po wpłacie zadatku) -warto¶ć zadatku nie jest zwracana.
 • §10
  Rekojmia za wady fizyczne - tryb i warunki składania reklamacji

  1. Sklep jest obowi±zany dostarczyć Rzeczy bez wad.
  2. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  2.1. Złożyć o¶wiadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Rzecz z wad± pozostaje w stosunku do Rzeczy bez wad.
  2.2. Złożyć o¶wiadczenie o odst±pieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna. Sklep może uchylić się od skutków o¶wiadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodno¶ci dla Klienta wymieni Rzecz wadliw± na woln± od wad albo wadę usunie, chyba że Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady ż±dać wymiany Rzeczy na woln± od wad albo zamiast wymiany Rzeczy ż±dać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep.
  2.3. Ż±dać wymiany Rzeczy na woln± od wady.
  2.4. Ż±dać usunięcia wad. Sklep jest obowi±zany wymienić Rzecz wadliw± na woln± od wad lub usun±ć wadę w rozs±dnym czasie bez nadmiernych niedogodno¶ci dla Klienta. Sklep może odmówić zado¶ćuczynienia ż±daniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodno¶ci z umow± Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodno¶ci z umow± wymagałoby nadmiernych kosztów.
  3. Jeżeli Klient zaż±dał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył o¶wiadczenie o obniżeniu ceny, okre¶laj±c kwotę, o któr± cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego ż±dania w terminie czternastu dni, uważa się, że ż±danie to uznał za uzasadnione.
  4. O¶wiadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@meblenajtaniej.pl lub adres pocztowy: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa.
  5. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Rzecz wadliw± na adres: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa. Przed wysyłk± reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów odbioru. UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowi±zany jest udostępnić Rzecz Sklepowi w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.
  6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi
  7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Rzeczy na woln± od wad przedawnia się z upływem roku licz±c od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć o¶wiadczenie o odst±pieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.
  8. Odpowiedzialno¶ć Sklepu nie obejmuje w szczególno¶ci:
  8.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jako¶ci Rzeczy nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego, 8.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewła¶ciwym użytkowaniem Rzeczy, 8.3. uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, ł±cznie z ingerencj± nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep b±dź producenta serwisu,
  8.4. uszkodzeń powstałych w Rzeczach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiaj±ce ich identyfikację,
  8.5. różnic w wygl±dzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikaj± z niewła¶ciwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.
  9. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów b±dź czę¶ci składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
  10. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.
 • §11
  Gwarancje

  1. Wszystkie oferowane produkty s± fabrycznie nowe.
  2. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwi±zywane s± przez oddział sklepu, który adres znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 • §12
  Reklamacje – postanowienia ogólne

  1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
  2. Reklamacje s± rozpatrywane w terminie do 14 dni licz±c od dnia otrzymania reklamacji Kupuj±cego.
  3. Reklamacje mog± być zgłaszane osobi¶cie w sklepie lub poprzez wysłanie maila na adres: biuro@meblenajtaniej.pl
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno¶ć wobec Kupuj±cego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodno¶ć Produktów ze złożonym przez Kupuj±cego Zamówieniem na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)
 • §13
  Prawo składania reklamacji

  1. Kupuj±cy wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ci±gu miesi±ca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranno¶ci mógł j± wykryć.
  2. Kupuj±cy wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu, będ±cy jednocze¶nie osob± prowadz±c± działalno¶ć gospodarcz± traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
  3. Kupuj±cy wskazany w §11 pkt. 1 Regulaminu traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodno¶ci Produktu z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • §14
  Zwrot należno¶ci

  1. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowi±zany do zwrotu ceny Kupuj±cemu, zwrot nast±pi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupuj±cego - licz±c od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.
 • § 15
  Newsletter

  1. Kupuj±cy jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera - biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupuj±cego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
  3. Kupuj±cy może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:
  1. prze¶le pod adres biuro@meblenajtaniej.pl pro¶bę o usunięcie z listy Newslettera,
  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomo¶ci Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczaj±c odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.
 • §16
  Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca o¶wiadcza, że dane osobowe Kupuj±cych s± przechowywane w zbiorze danych AGATHOS Sławomir Gontowski z siedzib± w Warszawie, 01-840 Warszawa, Al. Reymonta 21, który jest jednocze¶nie administratorem danych osobowych Kupuj±cego.
  2. Dane osobowe zbierane s± wył±cznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalno¶ci gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych okre¶lonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalno¶ci marketingowej.
  3. Kupuj±cy, przed złożeniem Zamówienia, zobowi±zany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupuj±cy wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wył±cznie w celu realizacji Zamówienia, mog± być przekazywane partnerom lub podwykonawcom Sprzedawcy.
  4. Ponadto, Kupuj±cy może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupuj±cego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupuj±cego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
  5. Kupuj±cy ma prawo wgl±du do swoich danych, poprawienia, ż±dania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.
 • §17
  Zastrzeżenia prawne

  1. Kupuj±cy, podejmuj±c czynno¶ci zwi±zane z Zamówieniem, zobowi±zany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzaj±c w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
  2. Sprzedawca, maj±c na względzie interes Kupuj±cego, informuje, że korzystanie z usług drog± elektroniczn± wi±że się z ryzykiem narażenia Kupuj±cego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - będ± próbowały uzyskać w ten sposób bezprawn± korzy¶ć. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroni±cych przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 • §18
  Postanowienia końcowe

  1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej meblenajtaniej.pl, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępno¶ć, nie stanowi± oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. Różnice w wygl±dzie Produktu wynikaj±ce z indywidualnych ustawień komputera Kupuj±cego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowi±zuj±cymi przepisami prawa, nie mog± być podstaw± reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
  3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowi±zki z należyt± staranno¶ci±, odpowiedni± od zawodowego charakteru prowadzonej działalno¶ci, nie ponosz±c, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowi±zuj±ce przepisy prawa, odpowiedzialno¶ci za:
  1. przerwy w korzystaniu z usług Sklepów zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
  2. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomo¶ci na adres email Kupuj±cego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupuj±cego.
  3. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj± zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególno¶ci Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno¶ci za szkodę wyrz±dzon± przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).
  5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  6. Zamówienia złożone przez Kupuj±cych przed dokonan± zmian± Regulaminu realizowane s± na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów.

MEBLE GUST

SENSO KITCHENS
KUCHNIE NA WYMIAR


KUCHNIE
FAMILY LINE


KUCHNIA JUNONA

SZAFY


PROMOCJE MARZEC 2018