INTERNETOWY   SKLEP  MEBLOWY   MEBLENAJTANIEJ .PL    
meble pokojowe, kuchenne, sypialnie, garderoby tel. 508 101 848
w godz. 8.00 - 20.00

REGULAMIN SKLEPU

 • §1
  Definicje

  Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu „Meblenajtaniej.pl" nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
  1. Właścicielem strony internetowej Meblenajtaniej.pl jest firma AGATHOS zarejestrowana w Urzędzie Gminy Warszawa Bielany pod numerem 1791, numerze regon 012086819 oraz numerze NIP: 118-002-82-70.
  2. Sklep -Meblenajtaniej.pl placówka prowadzona przez firmę AGATHOS przy Al.Reymonta 21w Warszawie.
  3. Sprzedawca -Firma AGATHOS Sławomir Gontowski, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa.
  4. Produkt – meble lub inne rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
  5. Kupujący – osoba:
  1. zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepów,
  2. składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepów,
  3. składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
  6. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta w rozumieniu (art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) zakupu Produktu.
  7. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
 • §2
  Informacje ogólne
  1. Regulamin normuje warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
  2. Kupującym może być tylko i wyłącznie:
  1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Osoba prawna,
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
  3. Zamówie
  nia są realizowane przez Sprzedawcę na terenie Polski.
 • §3
  Procedura składania Zamówień

  1. Zamawianie towaru można złożyć osobiście w sklepie podczas spotkania z konsultantem, telefonicznie lub pocztą e-mailową: biuro@meblenajtaniej.pl
  2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
  3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.meblenajtaniej.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
  4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.
 • §4
  Warunki realizacji Zamówienia

  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Każdy Produkt ma określoną dostępność. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupującym nowego terminu realizacji lub zmiany. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupującego jest niedostępny, Sprzedawca najpóŸniej w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego.
 • §5
  Terminy realizacji Zamówienia

  1. Sprzedawca oświadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest od dostępności towaru w magazynie producenta i ustalany po weryfikacji dostępności towaru. Czas realizacji z reguły wynosi około 1-5 tygodni.
 • §6
  Sposób płatności

  1. Klient po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma możliwość płacenia gotówką przy odbiorze lub przelewem za meble. Wpłata zadatku : na meble pokojowe: w wysokości 10 % - 45 % wartości zamówienia, meble kuchenne 30-45%. Kwota ta jest podawana przy potwierdzaniu zamówienia. Wpłaty należy wysyłać na konto sklepu: Bank: MBANK. nr konta: 17 1140 2004 0000 3802 7647 4400.
  2. Po przelaniu kwoty na nasze konto prosimy o przesłanie e-maila z informacją o dokonaniu takiej transakcji. Pieniądze prosimy przelewać dopiero po uzgodnieniu z konsultantem 3. Dopłata następuje w chwili odbioru towaru (dotyczy terenu Warszawy), zaraz po sprawdzeniu zgodności zamówienia przez Nabywcę. Przy wysyłce w Polskę po ustaleniu szczegółów dotyczących zamawianych mebli wpłacają Państwo na konto sklepu całą kwotę (+cena transportu) za meble. Po wpłacie zadatku i zrealizowaniu zamówienia dopłata powinna nastąpić w ciągu 48 godzin po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu zamówienia.
 • §7
  Dostawa Produktów

  1. Kupujący składając Zamówienie jest uprawniony do wyboru następujących sposobów odbioru Produktów:
  1. Odbiór osobisty: Warszawa -Al. Reymonta21, godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8-20
  2. Dokonywany przez samochód Sprzedawcy lub firmy kurierskiej.
  3. Podane ceny nie obejmują kosztu wniesienia Produktów do lokalu Kupującego, który dokonuje tych czynności we własnym zakresie lub ustala indywidualnie z kierowcą.
  4. Kupujący, przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin Produktów, celem stwierdzenia czy są one zgodne z Zamówieniem.
 • §8
  Biuro Obsługi Klienta

  Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególnoœci przyjmujšc składane przez Kupujących Zamówienia.
  Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupujšcym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujšce kanały kontaktowe: Kontakt telefoniczny pod numerami: stacjonarny- 226691434, tel komórkowy:508101848
  Kontakt za poœrednictwem poczty email: biuro@meblenajtaniej.pl
 • §9
  Odstąpienie od umowy

  1. Klient może odstąpić od umowy (nie dotyczy towarów wykonanych na zamówienie dla konkretnego klienta) bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoŸnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres: AGATHOS Al. Reymonta 21, 01-801 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@meblenajtaniej.pl
  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.
  4. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa. UWAGA: Nie przyjmujemy przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
  5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraŸnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  6. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta w czasie jego realizacji (po wpłacie zadatku) -wartość zadatku nie jest zwracana.
 • §10
  Rekojmia za wady fizyczne - tryb i warunki składania reklamacji

  1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Rzeczy bez wad.
  2. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
  2.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Rzecz z wadą pozostaje w stosunku do Rzeczy bez wad.
  2.2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna. Sklep może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep.
  2.3. Żądać wymiany Rzeczy na wolną od wady.
  2.4. Żądać usunięcia wad. Sklep jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  3. Jeżeli Klient zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  4. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej biuro@meblenajtaniej.pl lub adres pocztowy: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa.
  5. W celu skorzystania z powyższych uprawnień z tytułu rękojmi Klient winien na koszt Sklepu dostarczyć Rzecz wadliwą na adres: AGATHOS, Al. Reymonta 21, 01-840 Warszawa. Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sklepem w celu uzgodnienia szczegółów odbioru. UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Rzecz Sklepowi w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.
  6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi
  7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.
  8. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:
  8.1. wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości Rzeczy nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego, 8.2. uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem Rzeczy, 8.3. uszkodzeń Rzeczy powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądŸ producenta serwisu,
  8.4. uszkodzeń powstałych w Rzeczach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację,
  8.5. różnic w wyglądzie Rzeczy zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów ekranu monitora Klienta.
  9. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądŸ części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
  10. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.
 • §11
  Gwarancje

  1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
  2. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez oddział sklepu, który adres znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 • §12
  Reklamacje – postanowienia ogólne

  1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
  2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego.
  3. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście w sklepie lub poprzez wysłanie maila na adres: biuro@meblenajtaniej.pl
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za zgodność Produktów ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z póŸń. zm.)
 • §13
  Prawo składania reklamacji

  1. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
  2. Kupujący wskazany w §12 pkt. 4 Regulaminu, będący jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero póŸniej - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
  3. Kupujący wskazany w §11 pkt. 1 Regulaminu traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • §14
  Zwrot należności

  1. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego - licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.
 • § 15
  Newsletter

  1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera - biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
  3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że:
  1. prześle pod adres biuro@meblenajtaniej.pl prośbę o usunięcie z listy Newslettera,
  2. lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.
 • §16
  Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póŸn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych AGATHOS Sławomir Gontowski z siedzibą w Warszawie, 01-840 Warszawa, Al. Reymonta 21, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
  2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
  3. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane partnerom lub podwykonawcom Sprzedawcy.
  4. Ponadto, Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.
  5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.
 • §17
  Zastrzeżenia prawne

  1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
  2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania - zwłaszcza wirusy komputerowe - będą próbowały uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.
 • §18
  Postanowienia końcowe

  1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej meblenajtaniej.pl, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
  3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności za:
  1. przerwy w korzystaniu z usług Sklepów zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
  2. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  3. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z póŸń. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z póŸń. zm.).
  5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  6. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dokonaną zmianą Regulaminu realizowane są na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Zapraszamy i życzymy udanych zakupów.

MEBLE GUST

SENSO KITCHENS
KUCHNIE NA WYMIAR


KUCHNIE
FAMILY LINE


KUCHNIA JUNONA

SZAFY


PROMOCJE MARZEC 2018